GAJ内网大数据图表界面源码

源码介绍

GAJ内网人口大数据数据比对平台数据信息展示,使用echarts,兼容各大主流浏览器。包括饼图、柱状图、折线图、环形图、地图、实时时间显示等效果。

源码截图

GAJ内网大数据图表界面源码插图

————————————————————–超级无敌分割线————————————————————–
百度网盘
蓝奏网盘
微云网盘
天翼网盘
UC网盘
THE END
点赞0 分享